log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Тренч

trenc logo

Ул.ТЦ Скопјанка, на кат, локал 40, Скопје
e-mail: trench@t-home.mk
info@trench-mk.com
Тел. 02/ 2432-800
Моб. 070/ 33 87 47

      ОПИС                

Претприjатието за трговија, графички и компјутерски услуги и издаваштво
ТРЕНЧ доо Скопје постои од 2004, но искуството е повеќе од 20 години.

Секоја година се зголемува бројот на коминтентите кои имаат доверба во

нашите комплетни услуги.

Ние Ви нудиме помош во дизајнирањето, подготовката и печатењето на сите

видови печатени производи - како на пример:
визиткарти, меморандуми, разни обрасци и формулари, брошури, флаери,

книги, ЦД-а, каталози, календари и друго.

Специјалност ни се комплетно превземените обврски од изборот на соодветни

материјали, преку дизајнот и печатењето до испорака во Вашите простории.

Комплетно опслужуваме во организирањето на конгреси и семинари од ИД

картици, преку покани и зборник до сертификати (дипломи).

Ние Ви помагаме да ги решите сите дилеми околу изгледот на сите ваши

печатени и електронски материјали, како во естетскиот изглед така и во

избирањето на квалитетни типови на хартии спрема потребата.

Истотака, поседуваме квалитетен фотоапарат со кој можеме да направиме

фотографии за печатените или електронски медиуми.

За претпријатија кои имаат потреба од големи количини на печатење на

персонализирани писма со различна содржина и пакување во коверти.

Веќе имаме склучено договори за овој вид на услуга.

Оваа услуга се состои од:
- печатење на меморандуми (во една или повеќе бои)
- принтање на текст (за секое писмо различно)
- обезбедување на коверти
- печатење на ковертите со лого на фирмата и друго
- ковертирање
- испорака до пошта

На сите наши клиенти им нудиме и електронска презентација пред светската

јавност. Овде, истотака, ја потенцираме комплетноста на услугата и

целосното превземање на одговорноста.

Ви нудиме:
- регистрирање на домен
- изработка на ВЕБ-сајт
- хостирање на наши сервери
- целосна наша поддршка

    ГАЛЕРИЈА           

 

Тренч

     МАПА                 

Печати