jQuery.colorbox({width:'330px', inline:true, href:'#subscribe'}); } jQuery('#Btn_close').click(function(){ jQuery.colorbox.close(); return false; }); }); });

IDEA GROUP

 ideagrouuplogo Ул.ДЕРВИШ ЦАРА 10  ,1220,Тетово
Тел. контакт
+389 70 371 267
+389 71 663 760
+389 71 363 641
Eмаил idea.group@live.com
Facebook www.facebook.com/IdeaGroup.tetov

      ОПИС                

д.г.п.т.у. IDEA GROUP д.о.о.е.л

Компанијата “Idea Group” е формирана на ден 16.05.2008 г. во Тетово во сопственост на тројката од архитекти Абдираим Синани, Авни Ибрахими и Фети Минахи.
Компанијата е специјализирана во четри насоки на вискокоградба и нискоградба со актуални лиценци за секоја дејност и тоа:
•ПРОЕКТИРАЊЕ
•НАДЗОР
•ИЗВЕДБА
•РЕВИЗИЈА

Персонал на компанијата:                                  
Име и презиме    Професија
АБДИРАИМ СИНАНИ    д.и.а. - управник
АВНИ ИБРАХИМИ    д.и.a.
АРДИТА М. СИНАНИ    д.п.
АДРИАТИК ИМЕРИ    м.р. д.и.а.
ВИСАР СИНАНИ    д.а.
ВИЉДАНА СИНАНИ    д.а.

Професионални надворешни соработници:
Име и презиме    Професија
УЛЗАН ХАЗИРИ    д.г.и.
АРГЕНТ ЕМИНИ    д.г.и.
АРБЕР ЕМИНИ    д.г.и.

sh.n.p.t.sh. IDEA GROUP sh.p.k.nj.p.
Kompania “Idea Group’’ është e formuar më 16.05.2008 v. në Tetovë, në përbërje të tre arkitektëve Abdiraim Sinani, Avni Ibrahimi dhe Feti Minahi.
Kompania është e specializuar në katër drejtime të ndërtimit të lartë dhe të ulët me licencat adekuate për secilën veprimtari edhe atë:
• PROJEKTIM
• NDËRTIM
• MBIKQYRJE
• REVIZION

Stafi i kompanisë:
Emri dhe mbiemri    Profesioni
ABDIRAIM SINANI    i.d.a. - drejtor
AVNI IBRAHIMI    i.d.a.
ARDITA M. SINANI    j.d.
ADRIATIK IMERI    mr. d.i.a.
VISAR SINANI    a.d.
VILDANA SINANI    a.d.

Bashkëpunëtor të jashtëm profesional:

Emri dhe mbiemri     Profesioni
YLLZAN HAZIRI    i.d.n.
ARGJENT EMINI    i.d.n.
ARBER EMINI    i.d.n.

    ГАЛЕРИЈА           

 

IDEA GROUP

     МАПА                 

Печати