log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Facebook Popup by Acvilla

Следете ги сите новости од Biznis.eu.mk !

Изработено од Acvilla

Close

Еко инженеринг нс

ekoinzlogo

Адреса: ул.22-ри Декември бр.3, Струмица, Македонија
Телефон: +389 34 552 266
E-mail: ekoinzenering@yahoo.com

      ОПИС                

“ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ-НС” ДООЕЛ Струмица

Еко Инженеринг-НС дооел Струмица, е компанија која започна со деловна работа во 2007 година. Нашата компанија е овластено друштво за извршување на стручни работи од полето на Безбедност и здравје при работа.

УСЛУГИ И АКТИВНОСТИ

•“ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ – НС” една од првите компании во Република Македонија застекнување на овластување од Министерството за труд и социјална политика за вршење на стручни активности во областа на безбедноста и здравјето областа на трудот.Тимот на безбедност и здравје оддел, се состои од 6 инженери со положени испит за БЗР.
Одделот за БЗР ви ги нуди следните услуги:
1.Изработка на проценка на ризик на работно место
2. Изработка на изјава за безбедноста на работното место
3.Посредување на услуга за учество на лекар по трудова медицина
4. Вршење обука за вработените и подготовка на програмите за обука за заштита при работа
5.Посредување на здравствени прегледи
6.Проверка на средствата за работа за безбедно извршување на работата
7.Изработка на елаборат за заштита од пожар,евакуација, спасување и прва помиш
8.Мерење на микроклиматски услови во работна средина
8.1 Мерење на осветлување во работната средина
8.2 Мерење на бучавата во работната средина
9.Мерење на штетни хемиски супстанции (прашина) во работната средина
10.Склучување на договор за стручно лице кое вклучува
11.Подготовка на регулатива за опрема за лична заштита и упатства за безбедно извршување на работа
12.Поставување на знаци за безбедност и здравје при работа во работна просторија
13.Изработка на еколошки елаборат од областа на животната средина
14.Посредување за добивање сертификат за завршена обука за прва помош на вработени
15.Одржување на обуки и вежби од делот на ракувањето со противпожарни апарати
16.Одржување,сервисирање и испитување на противпожарни апарати

КАКО ДА НЕ КОНТАКТИРАТЕ?

“ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ – НС” се наоѓа во општина Струмица.
Седиште на фирма:22-ри Декември бр.3  2400
Тел. Контакт 034 55 22 66, 078 423 777 (Гордана Ѓоргевска)

Подружници имаме во следниве градови: Кочани, Тетово, Охрид.

•    Кочани  - ул.Димитар Влахов бр.3, тел.контакт 033 551 300, 071 462 712 (Оливера Јорданова)
•    Охрид – тел.контакт 077 836 439
•    Тетово  -  тел. Контакт 078 314 934

    ГАЛЕРИЈА           

 

Еко инженеринг нс

     МАПА                 

Печати