log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ЈЗУ Здравствен Дом Велес

 Zdravstvendom logo1

Улица: Ул.Шефки Сали бр.5 Велес, Македонија
е-маил: jzuzdveles@t.mk
Телефон: +389 043 233 322
факс: +389 043 225 308
web:https://jzuzdveles.mk/


      ОПИС                

ЈЗУ Здравствен дом Велес функционира како самостоен правен субјект од 01.07.2005 година, со поделба на ЈЗО Медицински центар Велес.2

Служби на здраствениот дом
Служба за итна медицинска помош и домашно лекување и примарна здравствена заштита во рурални средини ;
Служба за превентивна здравствена заштита на предучилишни деца ;
Служба за превентивна здравствена заштита за училишни деца ;
Служба за стоматолошка заштита на деца до 14 годишна возраст ;
Служба на медицина на труд ;
Служба за следење на деца со ризак и деца со пречки во развој
Дејности на здравствениот дом

Здравствениот дом на подрачјето за кое се основа обезбедува:

итна медицинска помош и домашно лекување,
превентивна здравствена заштита за предучилишни и за училишни деца,
следење на деца со ризик и деца со пречки во развој
поливалентна патронажа,
биохемиско – лабораториска дејност,
стоматолошка заштита на деца до 14 годишна возраст,
примарна здравствена заштита во рурални средини (села), и
обезбедување со лекови.
Здравствениот дом спроведува специјалистичко-консултативна здравствена заштита од областа на:медицина на труд и рентген за заби

    ГАЛЕРИЈА           

 

ЈЗУ Здравствен Дом Велес

     МАПА                 

Печати