log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ЕКО КОНТРОЛ

logoekokontrol2

ЕКО КОНТРОЛ ДОО
Друштво за консалтинг услуги и трговија
Адреса:Ул. Кленоец бр. 7 Охрид
Тел:048/424-886
е-маил:ekokontrol@t-home.mk
Веб:eko-kontrol-lab.mk

Подружница
ЕКО ЛАБ Прилеп
Адреса:Ул. Битолска бр. 23 Прилеп
Тел:048/424-886
е-маил:ekolab@t-home.mk

      ОПИС                

Еко-Контрол е друштво за консалтинг, услуги и трговија, увоз-извоз ДОО од Охрид, коешто е формирано во 2013 година од група ентузијасти и посветеници на консалтингот и услугите во областите на: животната средина, безбедноста и здравјето при работа, безбедноста на храната, ИСО-стандардите и други слични области.

Приоритетна дејност на друштвото е 71.12.-Инженерство и со него поврзано техничко советување, а регистрирани се и дејности во надворешно трговскиот промет.

Еко-Лаб, Лабораторија за мониторинг на животната средина, е подружница на друштвото со седиште во Прилеп, приоритетна дејност на подружницата е 71.20.-Техничко испитување и анализа, а регистрирани се и дејности во надворешно трговскиот промет. Поседува Сертификат за Акредитација, добиена од страна на Националното тело на Република Македонија за акредитаци.

Во целиот овој период на дејствување направивме напори, презедовме дел од активностите, обезбедивме широк спектар на искуства, проучивме соответни решенија, и успеавме во соработка со релевантни фирми и стручни лица да создадеме стручен тим кој гарантира квалитетен пристап кон давањето на услуги, зад кој што стои широка лепеза на веќе изготвена документација и реализирани проекти.

Нашите активности во целиот тој период до денес се насочени кон соработка и со други правни и физички лица за заедничко дејствување во областите, како и вршење на дејности за потребите на други правни и физички лица. 

    ГАЛЕРИЈА           

 

ЕКО КОНТРОЛ

     МАПА                 

Печати