log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

КИЦ Романса

      ОПИС                

Културно-информативниот Центар „Романса“ Македонска Каменица е Општинска Установа. Негова основна функција е програмско и функционално поттикнување и развој на културата, особено творештвото на децата и младината, на културно-уметничкиот аматеризам и објавувањето на културно-уметнички дела, како и вршење на други дејности од областа на културата, согласно со закон.

Со Годишните Програми за Култура  приоритет ќе им се даде на проекти кои се од трајно значење не само за Општина Македонска Каменица, туку и за Република Македонија, на проекти со кои ќе се промовира и унапреди уметничкиот аматеризам, и проекти кои ќе ги анимираат и децата и младите и повозрасните категории граѓани и кои значително ќе придонесат за развој на културната свест во нашиот град.

Културно-информативниот Центар „Романса“ , со поддршка од општина Македонска Каменица, а во соработка со образовните институции на подрачјето на Македонска Каменица, во соработка со невладиниот сектор и Културно-уметничкото друштво „Вера Јоциќ“

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати