log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ЈОУДГ БРЕШИА -ДЕБАР

Адреса: 8-МИ СЕПТЕМВРИ ББ/- 
Телефон:
              +046 831004
Е-маил:breshiadebar@yahoo.com

 
 

      ОПИС                

ЈОУДГ ,,БРЕШИА,, ДЕБАР започна со работа на 01.09.1970 г. Во рамките на Детската градинка дејност се остварува во три објекти;

• Објект ,,Брешиа,, на ул. ,,8 ми Септември,, бб,

• ,,Колезија,, на ул. ,,Атанас Илиќ,,

• објект во с. Могорче.

Во градинката се запишани 313 деца во 14 групи, од кои 10 во објектот Брешиа, 3 во објектот Колезиаод кои 2 групи се школски и тоа деца [од 6 до10 год] и еднан група во село Могорче,во кои целокупната дејност ја вршат 41 вработени лица. Нашата основа дејност е воспитание образование и загижувањe на деца од 8 месеци до поаѓање на училиште согласно со програмата за рано учењеи развој базирано врз Стандардите за рано учење и развој. Раното детство е од особено значење за севкупниот понатамошниот развој на личноста. Активностите се изведуваат на аллбански јазик, две групи активностите ги изведуваат на македонски јазик и мозаик- групата активностите ги изведува на двојазично македонски и албански јазик. Нашата цел како градинка е да всадиме стимулативна и креативна средина во која детето ќе може да го осознава светот, да учи и да ги развива своите потенциали преку игри, песни, дружење, интеракцја, истражувачко-откривачки активности, решавање на разни проблемски ситуации и сл. Секое дете поттикнато од вродената лубопитност, интерес и сопствените афинитети е желно за постојано учење, а наша задача е да создадеме учење по мерка на детето, кое ќе биде во согласностсо развојните законитости на децата. Ако сето ова го имаме во предвид нашите залагања во градинка се;

- Еднаков пристап до квалитетна воспитно - образовно делување и згрижување на секое дете

- Индивидуализиран пристап кон детето

- Вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес

- Користење на разновидни пристап со децата при реализирањето на воспитни - образованата дејност

- Користење на соодветни надгледни сретства, техники, методи

- Следење на современите трендови во светот

- Реализациа на пројекти

- Работилница за деца и родители

- Семинари и работилници за префесионално усовршување на вработените

- Приредби

- Хуманитарни акции

- Излети

- Посети
 
УПИСИ
ПО ДОБИЕНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ДЕКА БАРАЊЕТО-АПЛИКАЦИАТА Е ОДРОБЕНА И ДЕТЕТО МОЖЕ ЗАПОЧНЕ СО ПРЕСТОЈ РОДИТЕЛИТЕ ИМААТ ОБВРСКА ДА ГИ ДОСТАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКОМЕНТИ ЗА ДЕТЕТО;
1. ПОПОЛНЕТА ПРИЈАВА И ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ НА ДЕТЕ во [2 премороци] овие документи се добиваат во градинка.
2. ЛЕКАРСКА БЕЛЕШКА ОД МАТИЧЕН ЛЕКАР НА ДЕТЕТО СО КОЈА ЈА ПОТВРДУВА ДОБРАТА ЗДРАСТВЕНА СОСТОЈБА НА ДЕТЕТО[заверена со датум на издавање не постара од 10 денапред поаѓање во градинка].
3. ИЗВЕШТАЈ ОД МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗАЗА НЕГАТИВЕН НАОД; БРИС ОД НОС И ГРЛО [не постаро од 10 дена пред поаѓање ва градинка].
4. КОПИЈА –ПРЕПИС ОД КАРТОНОТ ЗА ИМУНИЗАЦИА ЗА ДЕТЕТО.

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати