log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Техничка сигурност-БМВ

 tehnickasigurnostbmvlogo

Адреса: Бул.Климент Охридски бр.58б Скопје, Центар
Телефон: +389 2/3 238-153
Мобилен: 075/460-938
Email: tehnickasigurnostbmv@gmail.com

  

web    fbfb

      ОПИС                

 Техничка Сигурност-БМВ Мирко ДООЕЛ Скопје е регистрирана организација во областа на техничко испитување и анализа, акредитирана од Институтот за акредитација на Република Македонија, со Решение од Министерство за Економија-Техничка инспекција за испитувања и преглед на електроенергетски постројки и опрема и Решение од Министерство за труд и социјална политика за вршење на стручни работи од областа Безбедност и здравје при работа.

Мисија:
Нашата мисија е навремено, квалитетно и ефикасно извршување на услугите, задоволување на барањата на клиентите и исполнување на сопствените очекувања и цели.

Производи:
-Мерења и испитувања на нисконапонски електрични инсталации, заземјување, громобрански инсталации, преглед на електроенергетски постројки и опрема и стручни работи од област Безбедност и здравје при работа.

Овластувања:
-Решение за стручни работи од област безбедност и здравје при работа од Министерство за труд и социјална политика.
-Решение од техничка инспекција при Министерство за економија за технички прегледи и испитувања.
-Сертификат за акредитација ISO 17020:2012 од институт за акредитација на Република Македонија.

Што не прави поразлични од останатите:
-Квалитет
-Интегритет
-Доверливост
-Ефикасност
-Лојалност
-Флексибилност

Услуги кои ги нудиме:
-Акредитирано инспекциско тело за електрични мерења
-Стручни работи од област безбедност и здравје при работа
-Проектирање и изведба на громобрански и електрични инсталации
-Изработка на елаборати за евакуација и заштита и спасување

    ГАЛЕРИЈА           

 

Техничка сигурност-БМВ

     МАПА                 

Печати