log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Руски Транс

ruskitranslogo

 

Адреса:Ул.Железничка бр.14,Охрид
Телефон:+389 46 266 428            
Факс:+389 46 231 429
Е-маил:
igor.razmoski@ruskitrans.com.mk
         nikola.jovanoski@ruskitrans.com.mk

web    

      ОПИС                

РУСКИ ТРАНС дооел е реномиран давател на услуги од областа на транспортот, со висок професионализам и квалитет по светски стандарди.
Развојниот пат на РУСКИ ТРАНС започнува во 1992 година и според Националната класификација на дејности е регистрирана за извршување на сите дејности.
 Oд 2000 година приоритетна дејност на компанијата е   превоз на стоки во друмски сообраќај. Во таа смисла, континуирано се инвестира во возен парк и обуки на вработените, со цел ефикасно извршување на транспортот  на општо задоволство на нашите клиенти.
РУСКИ ТРАНС  нуди голем опсег на услуги од областа на транспортот. Врши транспорт од Македонија, Албанија и Косово до европските земји и обратно.
Располагаме со нови современи возила кои исполнуваат ЕКО 5 стандард,ги поседуваме сите потребни дозволи за непречен влез во ЕУ,а стоката која се превезува е осигурана со ЦМР осигурување. Транспортот го вршат професионални возачи со долгогодишно искуство,координирани од високо kвалификуван менаџерски тим од областа натранспортот и шпедитерството.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Руски Транс

     МАПА                 

Печати