log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

МИ ТРАНС ДООЕЛ с.Велешта Струга (3)


 
Адреса: Велешта Струга
   
   

Телефон:+389078 769 326
            
Е-маил:mi_trans@hotmail.com

      ОПИС                

 Друштво за превоз, трговија и услуги 'МИ ТРАНС' увоз-извоз Велешта Струга.Нашата фирма постои од 2002 година. Таа е фирма која располага со обемна механизација од: камиони, багери, кипери, миксери , цистерни, бетонски пумпи и др.Нашата дејност е:
- Ископ и транспорт на земја и камен со сопствени возила.
- Сопствен каменолом
- Сепарација на песок во која се сепарираат и се врши продажба на сите фракции на песок, тампон и камен.
- Бетонска база во која се произведуваат сите марки на бетон.
- Транспорт на бетон со миксери и со пумпа
- За сите производи имаме сертификат за квалитет

    ГАЛЕРИЈА           

 

Ми Транс

     МАПА                 

Печати