log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ПЛАНТ МЕДИКА


 

Адреса: ул.МИЛЕ КИПРА

Tелефон: 078/315-493

Е-маил:plantmedika@hotmail.com

 

      ОПИС                

Во службата се вработени 8 лица:
Доктор спцијалист ЕПИДЕМИОЛОГ
Стручно лице со DoD of USA Pest Management Certification Course сертификат, како и Фито заштитар со Земјоделски факултет
2 лабораториски техничари
4 техничари за контрола на штетници
Сите вработени се обучени за извршување на дејноста на службата.

Службата за Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација ПЛАНТ Медика располага со современа опрема и простор за извршување на дејноста со врвен квалитет.

Нашата работа се заснова на доставување ПЛАН и ПРОГРАМА за правилна и навремена заштита од микроорганизми. инсекти и глодари со имплементирање на Интегрирана контрола на штетници. Планот и програмата ги опфаќа нашите препораки и забелешки во однос на:

Правилен пристап кон извршување на ДДД
Хигиено-техничките услови во и околу објектот
Бројот и динамиката на потребни Хигиено Технички и Рутински Контроли
Едукација и хигиено-техничка обука на вработените по однос на имплементација на програмата за контрола на штетници, како и други сугестии.

3

 

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати