log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ИНТЕГРА ИНЖЕНЕРИНГ

 integra inz logo  

Улица : Прилепска бб
7000 Битола , Македонија
Тел : +389 (047) 609 824
Моб :+389 (071) 725 505
Е-маил : info@integraizenering.eu.mk

   web    fbfb  

      ОПИС                

ДООЕЛ Интегра Инженеринг е фирма со приватен капитал кој а постои од 2000 година.
Главна и основна дејност е изведување на браварско заварувачки услуги со највисок квалитет.
Во своетo долгогодишно работење изведуваме браварско - заварувачки услуги за потребите на РЕК Битола, ФЕНИ
Кавадарци, Рудник Суводол, Рудник Брод Неготино.

Квалитетот на работењето е критериум кој не одржува и ни овозможува раст и развој.
Нашето работење е пример за успешно функционирање на одличен менаџмент и квалтетени човечки ресурси.
Во текот на работењето и значителниот напредок на фирмата придонесе за успешно да се истакнеме во
производство на сончеви колектори, изведување на градежни објекти, електроинсталатерки работи,
водоинсталатерки работи и изведба и монтажа на парно греење.

ДООЕЛ Интегра Инженеринг Битола располага со квалитетни човеч ки ресурси за изведба на браваро- заварувачки
услуги за секаков вид конструкии ( лесна и тешка конструкција).
Конструкциите се подложени на фарбање со најсофистицирана опрема во три слоја со основна и заврш на боја.
Лесната конструкција – огради, настрешници, влезни врати со вградување на електричен мотор, мебел од ковано
желез о и сите видови на челична дограма се изработуваат според нацрт и желба на клиентите или според наши
каталози се со цел комплетно задоволување на потребите на потрошувачите.
Изведба на ремонтни активности и секаков вид на интервенции во РЕК Битола и ФЕНИ Кавадарци.
Во нашиот производен процес се вклучени апаратури од највисок квалитети човечки фактор со атестирани
познавањ а од областа на зварувањето и тоа REL, MIG, TIG, AUTOGENO, атестирани од нај престижни домашни и
странски институции.
Ваквата комбинација ни овозможува квалитетно извршување на барањата на клиентите и успешна изведба
на проектите.
Во текот на повеќегодишното работење се развиени и други дејности, една од нив е комплетна изведба на електро
инсталатерски работи на нови објкети, или комлетна замена на стара инсталација со нова кавлитетна и
верификувана со сертификат за исправност.
Изведба на комплетна водоводна и одводна инсталација со пластични и метални цевки.
Изведба на парногреачка инсталациј а за секаков вид на парно греење.
Исто така вршиме и поврзувањ е на громобранска инсталациј а со најсовршени методи и секако со цел сигурноста на
потрошувачот да биди на највисоко ниво, громобранската инсталациј а ќе биди проверена и за неа ќе биди даден
сертификат на исправност.
Доказ за нашата успеш на работа кој истовремено е и мотив за напредок, се задоволните клиенти и повторно
склучените договори со нашите деловни партнери.

    ГАЛЕРИЈА           

 

ИНТЕГРА ИНЖЕНЕРИНГ

     МАПА                 

Печати