log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Чистота Јегуновце

  Адреса:с.Јегуновце, Општина Јегуновце
Телефон:+389 44 397 766
Е-маил:cistotaje@gmail.com


 

      ОПИС                

Друштво за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ е основано за вршење на дејност од областа на санација на околината и управување со отпад, водоснабдување и комунална хигиена, како битен услов за животот и работата на граѓаните на територија на Општина Јегуновце.

Друштвото ги врши сите дејности запишани во номенклатурата на дејности.
Носечка дејност на Друштвото е:
39.00 ДЕЈНОСТИ ЗА САНАЦИЈА И ОСТАНАТИ УСЛУГИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

Седиштето на Друштво за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с.Јегуновце, Јегуновце е во с.Јегуновце Општина Јегуновце.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Општина Јегуновце

     МАПА                 

Печати