log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ШАРИ С.БОГОВИЊЕ


 

Адреса: с.Боговиње
Телефон:
044 371500
Е-маил:
npk.sharri@gmail.com

      ОПИС                

Јавното претпријатие Шаpри е основано со одлука на Советот на општината, меѓу кои Претпријатието е регистрирано во Централниот регистар, има банкарски сметки, печат и постојаниот Статут од Законот за Јавни Претпријатија, претпријатието има и свои органи. Телата на претпријатието се:

-Управниот совет

-Надзорниот совет , и

-Директорот

ЈКП Шаpри  функционира од 1999/2000 година, со новиот Закон за локална самоуправа, децентрализација на власта од 2005 година, спојувањето на две Општини и спојувањето на две јавни претпријатија, од спојувањето па наваму ЈКП Шарpи со нејзината активност, е поделена на девет (9) населби од вкупно петнаесет (15) населби на општина Боговиње.

Како главна активност на ЈКП Шарpи , е преносот на отпадот.

НПК “ШАРРИ” врши пренос на отпад еднаш неделно за домаќинствата, а за деловни активности два пати неделно. Преносот на отпадот се врши со транспортно возило, односно камион, додека ѓубрето се транспортира до депонијата.

Како втора активност на ЈКП Шарpи е управувањето со вода за пиење во населените места на општина Боговиње, ЈКП Шарри се грижи за одржување на водоводни системи, реконструкција и рехабилитација на водоводни системи, изградба на шахти во водоводни системи, одржување и чистење на резервоари за вода, хлорирање и дезинфекција на водата за пиење, продолжување на инсталацијата на водомери за сите домаќинства и деловни објекти на територијата на Општина Боговиње.

Во продолжение извештајот е претставен со вкупниот број на претплатници во општина Боговиње

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати