log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ЈКП „Клепа“


 

Адреса:ул.„Александар Македонски“ бр.70А 1420 Градско
Телефон: 043 / 251-522
Е-маил:
gradsko@gradsko.gov.mk

      ОПИС                

Јавното комунално претпријатие „Клепа“ од Градско е основано од општина Градско на 13.06.2008 година. Неговата основна цел и мисија е да ја снабдува со питка вода цела општина Градско. Да обезбеди собирање и одведување на фекалиите на територијата на цела општина. Да собира, депонира и транспортира смет во општинската депонија. Да се грижи за јавната чистота во општината. Да ги уредува парковите и зеленилото, да се грижи за чисти улици во зимските периоди од годината, односно редовно да го чисти снегот од локалните патишта. ЈКП „Клепа“ Градско покрива 80% од услугите за целта територија на општина Градско.

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати