log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ЈОУДГ РАСПЕАНА МЛАДОСТ-КАРПОШ СКОПЈЕ


 

Адреса: Ул. Руѓер Бошковиќ Бр.6
Телефон: 02 3068 781
Е-маил:
raspeana@yahoo.com

      ОПИС                

 

Јавната установа општинска детска градинка „РАСПЕАНА МЛАДОСТ„ Карпош – Скопје својата работа ја започна на 13.09.1979год, со Одлуката за основање на Самоуправната Интересна Заедница за општествена заштита на децата на град Скопје бр. 01-868 од 13.09.1979год.
Капацитетот на градинката е 200деца.
Вкупна корисна површина на објектот е 1230м и дворна површина 1200м.
Во своите простории згрижуваме деца од 8месеци до 6години.

Децата се распоредени во 9 возрасни групи:

3 групи од најрана предучилишна возраст од 8м до 2год,
6 групи од постара предучилишна возраст од 2год до поаѓање во училиште.

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати